آزمایشگاه

دستگاه انعطاف پذیری:

این دستگاه انعطاف پذیری و چسبندگی عایق را بدون ترک خوردگی نشان می دهد در واقع این آزمون پایداری سیم را در برابر کش آمدن ،پیچدن ،خم شدن یا تابیدن بدون آشکار شدن ترک و یا از دست دادن چسبندگی عایق  نشان می دهد.

دستگاه ولتاژشکست:

این آزمون مقاومت عایق را در برابر ولتاژ بالا و با سرعت یکنواخت اعمال شده نشان می دهد .

دستگاه افزایش طول:

این دستگاه مقدار سختی (مقاومت)،خشکی ،شکنندگی و افزایش طول سیم  را  به واسطه کشیده شدن ،نشان می دهد

دستگاه نرمی پوشش لاک:

این آزمون میزان چسبندگی عایق را در برابر حرارت تحت شرایطی که دو قطعه از سیم متقاطع و عمود بر هم تحت تاثیر نیروی تعیین شده قرار می گیرند  نشان می دهد

دستگاه پیوستگی عایق:

این دستگاه تعدا زدگی در طول سیم  که به وسیله یک مدار الکتریکی تشخیص داده می شود.

دستگاه پیچش:

این آزمون چسبندگی عایق را بر روی هادی ،تحت فشار و پیچش نشان می دهد.

دستگاه کشش ناگهانی سیم:

این آزمون چسبندگی عایق بر روی هادی در کشش ناگهانی را نشان می دهد

دستگاه زوج کن یا تولید تاب:

این آزمون جهت افزایش سطح اتصال سیم با فشار وزنه جهت آزمایش ولتاژ شکست می باشد.

دستگاه فنریت:

این آزمون اندازه زاویه باز گشت سیم  برحسب درجه(میزان فنریت) پس از پیچش مارپیچ را نشان می دهد

دستگاه پنچری:

این دستگاه تعدا زدگی در طول سیم  که به وسیله یک محلول نشان می دهد

دستگاه خراش پذیری:

این دستگاه حداکثر نیرویی را که سیم می تواند زمانیکه سوزن خراش دهنده در طول سیم و تحت نیروی فزاینده حرکت می کند را  تحمل کند نشان می دهد.

دستگاه شوک حرارتی:

این دستگاه توانایی سیم در تحمل حرارت بعد از کشیده شدن و یا پیچده شدن و یا خم شدن بدور میله آزمون را نشان می دهد.