بسته بندی و انبار

بسته بندی

واحد بسته بندی شرکت الکتروسیم با استفاده از روش های نوین(بارکدینگ) نسبت به بسته بندی محصول خود  اقدام می نماید. این مزیت قابلیت ردیابی و شناسایی بسیار دقیقی بر روی هر قرقره سیم لاکی ایجاد می نماید به نحوی که خطای وزن و اطلاعات  لیبل نزدیک به صفر می باشد.

انبار

انبارهای شرکت الکتروسیم شامل انبار مواد اولیه، انبار مس،انبار محصول نهایی،انبارقطعات و لوازم می باشد. که انبارهای ذکرشده بر اساس سیستم های جدید انبارش کنترل و محافظت می گردند.