ثابت های فیزیکی

ثابت های فیزیکی مس آنیل شده در ۲۰ درجه سانتی گراد
ضریب هدایت الکتریکی حجمی درصد حداقلI.A.C.S۱۰۰
جرم مخصوص ( کیلوگرم بر متر مکعب) Kg^3/m۸۸۸۸.۴
ضریب مقاومت وزنی ( اهم- میلیمتر مربع بر متر)/m^3 Ohm-mm۱۰ ۳-^۱۷.۲۴۱۷
مقاومت مخصوص حجمی( میکرو اهم بر میلیمتر )Micro-ohm/mm۱۷.۲۴۱۷
ضریب حرارتی مقاومت ( اهم بر درجه سانتیگراد )c^0 ohm۰.۰۰۳۹۳
گرمای ویژه ( کالری بر گرم- درجه سانتیگراد )C^0 cal/gm۰.۰۹۲
ضریب هدایت حرارت ( کالری بر ثانیه- سانتیمتر مربع- سانتیمتر- درجه سانتیگراد) C^0-cm-3 cal/sec-cm۰.۹۳۴
ضریب انبساط خطی(سانتیگراد)c^0۰.۰۰۰۰۱۶۸