سیم پیچی

جدول استفاده از سیم لاکی استاندارد برای سیم پیچی

قطر سیم
mm
سطح مقطع
mm
وزن
kg⁄km
مقاومت در c°١۵
Ώ⁄km
سیم پیچی
یک لایه
سیم پیچی
دوتایی
سیم پیچی
سه تایی
۰.۰۵۰.۰۰۱۹۶۰.۰۱۷۴۶۹۱۰۰۰.۰۵۰.۰۳۵+۰.۰۳۵۰.۰۳۵+۰.۰۳۵+۰.۰۳۵
۰.۰۶۰.۰۰۲۸۳۰.۰۲۵۱۶۳۱۰۰.۰۶۰.۰۴۲+۰.۰۴۲۰.۰۴۲+۰.۰۴۲+۰.۰۴۲
۰.۰۷۰.۰۰۳۸۵۰.۰۳۴۲۴۶۳۰۰.۰۷۰.۰۴۹+۰.۰۴۹۰.۰۴۹+۰.۰۴۹+۰.۰۴۹
۰.۰۸۰.۰۰۵۰۳۰.۰۴۴۷۳۵۵۰۰.۰۸۰.۰۵۶+۰.۰۵۶۰.۰۵۶+۰.۰۵۶+۰.۰۵۶
۰.۰۹۰.۰۰۶۳۶۰.۰۵۶۶۲۸۱۰۰.۰۹۰.۰۶۳+۰.۰۶۳۰.۰۶۳+۰.۰۶۳+۰.۰۶۳
۰.۱۰.۰۰۷۸۵۰.۰۶۹۸۲۲۷۰۰.۱۰.۰۷۰+۰.۰۷۰۰.۰۷۰+۰.۰۷۰+۰.۰۷۰
۰.۱۵۰.۰۱۷۶۷۰.۱۵۷۱۹۷۴۰.۱۵۰.۱۰۵+۰.۱۰۵۰.۱۰۵+۰.۱۰۵+۰.۱۰۵
۰.۱۶۰.۰۲۰۱۰.۱۷۸۸۸۵۶۰.۱۶۰.۱۱۲+۰.۱۱۲۰.۱۱۲+۰.۱۱۲+۰.۱۱۲
۰.۱۸۰.۰۲۵۴۰.۲۲۶۶۷۴۰.۱۸۰.۱۲۶+۰.۱۲۶۰.۱۲۶+۰.۱۲۶+۰.۱۲۶
۰.۲۰.۰۳۱۴۰.۲۷۹۵۴۸۰.۲۰.۱۴+۰.۱۴۰.۱۴+۰.۱۴+۰.۱۴
۰.۲۵۰.۰۴۹۱۰.۴۳۶۳۵۱۰.۲۵۰.۱۷۶+۰.۱۷۶۰.۱۷۶+۰.۱۷۶+۰.۱۷۶
۰.۲۷۰.۰۵۷۳۰.۵۰۹۳۰۰۰.۲۷۰.۱۹+۰.۱۹۰.۱۹+۰.۱۹+۰.۱۹
۰.۳۰.۰۷۰۷۰.۶۲۸۲۴۳۰.۳۰.۲۱۱+۰.۲۱۱۰.۲۱۱+۰.۲۱۱+۰.۲۱۱
۰.۳۵۰.۰۹۶۲۰.۸۵۵۱۷۸.۸۰.۳۵۰.۲۴۶+۰.۲۴۶۰.۲۴۶+۰.۲۴۶+۰.۲۴۶
۰.۴۰.۱۲۵۷۱.۱۲۱۳۷.۲۰.۴۰.۲۸۱+۰.۲۸۱۰.۲۸۱+۰.۲۸۱+۰.۲۸۱
۰.۴۵۰.۱۵۹۱.۴۱۱۰۸.۴۰.۴۵۰.۳۱۶+۰.۳۱۶۰.۳۱۶+۰.۳۱۶+۰.۳۱۶
۰.۵۰.۱۹۶۳۱.۷۵۸۷.۸۰.۵۰.۳۵۲+۰.۳۵۲۰.۳۵۲+۰.۳۵۲+۰.۳۵۲
۰.۵۵۰.۲۳۸۲.۱۱۷۲.۳۰.۵۵۰.۳۸۷+۰.۳۸۷۰.۳۸۷+۰.۳۸۷+۰.۳۸۷
۰.۶۰.۲۸۳۲.۵۱۶۰.۹۰.۶۰.۴۲۲+۰.۴۲۲۰.۴۲۲+۰.۴۲۲+۰.۴۲۲
۰.۶۳۰.۳۱۲۲.۷۷۵۵.۳۰.۶۳۰.۴۴۳+۰.۴۴۳۰.۴۴۳+۰.۴۴۳+۰.۴۴۳
۰.۶۵۰.۳۳۲۲.۹۵۵۱.۹۰.۶۵۰.۴۵۷+۰.۴۵۷۰.۴۵۷+۰.۴۵۷+۰.۴۵۷
۰.۷۰.۳۸۵۳.۴۲۴۴.۸۰.۷۰.۴۹۲+۰.۴۹۲۰.۴۹۲+۰.۴۹۲+۰.۴۹۲
۰.۷۱۰.۳۹۶۳.۵۲۴۳.۵۰.۷۱۰.۵+۰.۵۰.۵+۰.۵+۰.۵
۰.۷۵۰.۴۴۲۳.۹۳۳۹۰.۷۵۰.۵۲۸+۰.۵۲۸۰.۵۲۸+۰.۵۲۸+۰.۵۲۸
۰.۸۰.۵۰۳۴.۴۷۳۴.۲۰.۸۰.۵۶۳+۰.۵۶۳۰.۵۶۳+۰.۵۶۳+۰.۵۶۳
۰.۸۵۰.۵۶۷۵.۰۴۳۰.۳۰.۸۵۰.۵۹۸+۰.۵۹۸۰.۵۹۸+۰.۵۹۸+۰.۵۹۸
۰.۹۵۰.۷۰۹۶.۳۲۴.۳۰.۹۵۰.۶۶۹+۰.۶۶۹۰.۶۶۹+۰.۶۶۹+۰.۶۶۹
۱۰.۷۸۵۶.۹۸۲۱.۹۱۰.۷۰۴+۰.۷۰۴۰.۷۰۴+۰.۷۰۴+۰.۷۰۴
۱.۰۶۰.۸۸۲۷.۸۴۱۹.۵۴۱.۰۶۰.۷۴۶+۰.۷۴۶۰.۷۴۶+۰.۷۴۶+۰.۷۴۶
۱.۱۰.۹۵۸.۴۵۱۸.۱۴۱.۱۰.۷۷۴+۰.۷۷۴۰.۷۷۴+۰.۷۷۴+۰.۷۷۴
۱.۱۶۱.۰۵۷۹.۴۱۶.۲۸۱.۱۶۰.۸۱۶+۰.۸۱۶۰.۸۱۶+۰.۸۱۶+۰.۸۱۶
۱.۱۸۱.۰۹۴۹.۷۲۱۵.۷۷۱.۱۸۰.۸۳۱+۰.۸۳۱۰.۸۳۱+۰.۸۳۱+۰.۸۳۱
۱.۲۱.۱۳۱۱۰.۰۵۱۵.۲۲۱.۲۰.۸۴۵+۰.۸۴۵۰.۸۴۵+۰.۸۴۵+۰.۸۴۵
۱.۲۵۱.۲۲۷۱۰.۹۱۱۴.۰۲۱.۲۵۰.۸۸+۰.۸۸۰.۸۸+۰.۸۸+۰.۸۸
۱.۳۵۱.۴۳۱۱۲.۷۲۱۲.۰۱۱.۳۵۰.۹۵+۰.۹۵۰.۹۵+۰.۹۵+۰.۹۵
۱.۴۵۱.۶۵۱۱۴.۶۸۱۰.۴۱۱.۴۵۱.۰۲۱+۱.۰۲۱۱.۰۲۱+۱.۰۲۱+۱.۰۲۱
۱.۵۶۱.۹۱۱۱۶.۹۹۹۱.۵۶۱.۰۹۸+۱.۰۹۸۱.۰۹۸+۱.۰۹۸+۱.۰۹۸
۱.۶۲.۰۱۱۷.۸۷۸.۵۷۱.۶۱.۱۲۶+۱.۱۲۶۱.۱۲۶+۱.۱۲۶+۱.۱۲۶
۱.۶۸۲.۲۲۱۹.۷۱۷.۷۵۱.۶۸۱.۱۸۳+۱.۱۸۳۱.۱۸۳+۱.۱۸۳+۱.۱۸۳
۱.۷۲.۲۷۲۰.۱۸۷.۵۹۱.۷۱.۱۹۷+۱.۱۹۷۱.۱۹۷+۱.۱۹۷+۱.۱۹۷
۱.۸۲.۵۴۲۲.۶۲۶.۷۷۱.۸۱.۲۶۷+۱.۲۶۷۱.۲۶۷+۱.۲۶۷+۱.۲۶۷
۱.۹۲.۸۴۲۵.۲۶.۰۸۱.۹۱.۳۳۸+۱.۳۳۸۱.۳۳۸+۱.۳۳۸+۱.۳۳۸
۱.۹۵۲.۹۹۲۶.۵۵.۷۶۱.۹۵۱.۳۷۳+۱.۳۷۳۱.۳۷۳+۱.۳۷۳+۱.۳۷۳
۲۳.۱۴۲۷.۹۳۵.۴۸۲۱.۴۰۸+۱.۴۰۸۱.۴۰۸+۱.۴۰۸+۱.۴۰۸

گاه اتفاق می افتد که سیم مورد نیلز جهت سیم پیچی در کارگاه وجود ندارد، در اینگونه مواقع سیم پیچ می تواند از سیم های دیگری،با قطرهای متفاوت استفاده کند.

جدول فوق به همین منظور و جهت دسترسی هر چه سریعتر سیم پیچ به اطلاعات مورد نیازش تهیه شده است. برای مثال اگر در کارگاهی سیم ۰.۴۵ وجود نداشته باشد

میتوان از سیم ۰.۳۱ به صورت دو لایه و یا از سیم ۰.۲۶ به صورت سه لایه استفاده کرد.

حال چنانچه هیچک از دو سیم فوق وجود نداشته باشد ولی سیم ۰.۲۵ موجود است می توان با کمک فرمول زیر از دو سیم با قطرهای مختلف استفاده کرد.

فطر سیمی که مورد نیاز است ولی در کارگاه موجود نیست=۰.۴۵

قطر سیمی که در کارگاه موجود است=۰.۲۵

با حل رابطه مربوطه c معادل ۰.۳۷ خواهد بود یعنی شما میتوانید بجای سیم ۰.۴۵ از رو سیم ۰.۲۵ و ۰.۳۷ به صورت دوتایی استفاده کنید.